REGULAMIN PROGRAMU „Bonus za polecenie”

WSTĘP

 Założeniem niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) jest przedstawienie zasad i warunków dotyczących zatrudniania kandydatów w ramach programu poleceń obowiązującego w TalentSfera. Program poleceń oferuje jednorazową wypłatę nagrody z tytułu polecenia kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej. Program poleceń ma za zadanie wsparcie zespołu rekrutacji w pozyskaniu, zatrudnianiu przez TalentSferę lub Klienta firmy pracowników. Dajemy możliwość polecania kandydatów na wszystkie wolne etaty/stanowiska ogłoszone przez TalentSferę

  • 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć: 1.1 TalentSfera lub Agencja – z siedzibą we Warszawie, ul. Jana Ostroroga 29/67, Warszawa 01-163, zarejestrowaną w CEIDG, NIPNIP: 7382039044, Zwana również Organizatorem,

1.2. Program – program, organizowany przez TalentSferę, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające pracownika otrzymają bonus pieniężny po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie,

1.3. Osoba polecająca – osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę na udział Kandydata w procesie rekrutacyjnym podjętym przez TalentSferę oraz która w czasie trwania Programu „Bonus za polecenie” przesłała wiadomość mailową z danymi kontaktowymi, bądź CV osoby aplikującej lub wypełniła formularz dostępny na stronie www.talentsfera.com.pl

 1.4. Kandydat – osoba zgłoszona do udziału w projekcie przez Osobę polecającą, będąca poszukiwanym przez TalentSferę specjalistą, która spełnia wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę, zamieszczonym przez TalentSferę, która nie jest aktualnie pracownikiem TalentSfery oraz nie rozpoczęła jeszcze procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez TalentSferę.

1.5. Pracownik – osoba, zatrudniona przez TalentSferę lub podmiot na rzecz, którego TalentSfera prowadziła proces rekrutacji na podstawie umowy o pracę, na okres próbny, na czas określony lub czas nieokreślony, bądź innej umowy cywilnoprawnej, która została zatrudniona po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na stanowisko pracy, wskazane w ogłoszeniu o pracy przez TalentSferę.

1.6. Klient TalentSfery – podmiot gospodarczy, dla którego TalentSfera świadczy usługi rekrutacyjne.

  • 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin Programu stanowi podstawę prawną jego działania, jednocześnie określając prawa i obowiązki Osoby Polecającej oraz Organizatora.

2 2.2. Program „Bonus za polecenie” oferuje wypłatę nagrody finansowej z tytułu polecenia kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

2.3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.4. Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Organizator może zakończyć Program w dowolnym momencie, o czym poinformuje na Stronie Internetowej. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia dokonane przed ogłoszeniem o jego zakończeniu zostaną zakwalifikowane do Programu.

  • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 3.1 W Programie, jako osoba polecająca może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu, z wykluczeniem obecnych lub byłych pracowników lub współpracowników TalentSfery, wykonujących czynności rekrutacyjne lub handlowe a także członków ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 3.2 W Programie, jako kandydat może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu oraz spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę, zamieszczonym przez TalentSferę. 3.3 W sytuacjach opisanych poniżej polecani kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do Programu, a tym samym osoba ich polecająca nie będzie uprawniona do wypłaty nagrody z tytułu polecenia:

  1. a) Polecany kandydat sam zgłosił się do TalentSfery lub Klienta TalentSfery w ciągu 1 roku przed dokonaniem przez osobę polecającą polecenia jego kandydatury b) Polecany kandydat był zaangażowany w proces rekrutacji w TalentSfery lub u klienta TalentSfery w ciągu 1 roku poprzedzającego jego zgłoszenie. c) Polecany kandydat nie wiedział przed zgłoszeniem jego kandydatury do Programu o fakcie bycia poleconym na dane stanowisko do TalentSfery lub klienta TalentSfery d) Polecany kandydat jest byłym lub obecnym pracownikiem lub współpracownikiem TalentSfery lub klienta TalentSfery e) Polecany kandydat nie spełnia wymagań zamieszczonych w ofercie, na którą został polecony.
  • 4 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 4.1. Polecenia kandydatów są możliwe za pośrednictwem: 3 a) Formularza online dostępnego na stronie www.talentsfera.com.pl b) Bezpośrednio na adres poczty e-mail: kariera@talentsfera.com.pl .2. Aby polecana kandydatura była ważna i została objęta Programem, osoba polecająca powinna dostarczyć następujące dane i oświadczenia: a) Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby polecającej (numer telefonu, adres zamieszkania i adres do korespondencji oraz adres e-mail); b) Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby polecającej (przesłaną np. w formie załączonego do wiadomości e-mail skanu podpisanej zgody) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TalentSfera, z siedzibą w Warszawie,  ul. Jana Ostroroga 29/67, 01-163 Warszawa, podanych w niniejszej wiadomości e-mail i w załącznikach do niej w celu przystąpienia przeze mnie do Programu „ Bonus za polecenie” c) Imię i nazwisko kandydata d) CV polecanego kandydata wraz z jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartą pod CV i podpisem polecanego kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez przez TalentSfera, z siedzibą w Warszawie,  ul. Jana Ostroroga 29/67, 01-163 Warszawa, do celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów rekrutacji, aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnienie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych – klientom, dla których TalentSfera świadczy usługi rekrutacyjne. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego” e) Pisemne oświadczenie osoby polecającej o wyrażeniu przez polecanego kandydata zgody na udostępnienie jego danych osobowych (przesłanego np. w formie załączonego do wiadomości e-mail skanu oświadczenia) o następującej treści: „Oświadczam, że uzyskałem/-łam od kandydata, którego polecam w ramach Programu „Bonus za polecenie” zgodę na udostępnienie przez TalentSfera, z siedzibą w Warszawie,  ul. Jana Ostroroga 29/67, 01-163 Warszawa jego danych osobowych oraz na ich przetwarzanie przez TalentSfera dla celów przystąpienia przeze mnie do Programu „Bonus za polecenie” i realizacji postanowień Regulaminu Programu „Bunus za polecenie”, zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz postanowieniami Regulaminu Programu „Bonus za polecenie” 4.3. Zgłoszony Kandydat w każdej chwili może zażądać wyłączenia jego osoby z procesów rekrutacyjnych, do których został zgłoszony przez Osobę polecającą, a także aktualizacji swoich wszelkich danych osobowych.

4.4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo wyłączenia z Programu kandydatów, które umiejętności odbiegają od wymaganych kryteriów na dane stanowisko pracy. W takiej sytuacji nie następuje przystąpienie do Programu Osoby polecającej oraz uzyskanie prawa do nagrody finansowej. 4 4.5. Danego kandydata może polecić tylko jedna Osoba polecająca. W przypadku większej ilości poleceń, decyduje kolejność zgłoszenia.

  • 5.NAGRODY FINANSOWE

 5.1 Osoba polecająca nabywa prawo do otrzymania Nagrody w sytuacji, gdy polecony Kandydat przystąpi do dowolnego procesu rekrutacyjnego i w jego rezultacie zostanie zatrudniona w TalentSferę lub u Klienta TalentSfery oraz przepracuje minimum 4 miesiące.

5.2. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora o przyznaniu Nagrody w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w punkcie

5.1 Regulaminu bądź odmowie przyznania Nagrody w przypadku niespełnienia się przesłanek, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu.

5.3. TalentSfera dokona wypłaty nagrody pieniężnej na konto osoby polecającej w piątym miesiącu pracy kandydata.

5.4 Wysokość przyznanej nagrody jest uzależniona od rodzaju stanowiska, na jakie zostanie zatrudniony polecony kandydat i jest każdorazowo określona w ofercie pracy

5.5. Nagroda stanowi dla Osoby Polecającej przychód zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania Osobie Polecającej oraz właściwemu dla niej urzędowi skarbowemu informacji podatkowej zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.6. Jeśli polecony kandydat nie zostanie zatrudniony na stanowisku, na które został polecony, jego rekomendacja traci ważność po 3 miesiącach, tym samym TalentSfera ma prawo do kontaktu z kandydatem i przedstawiania mu innych ofert pracy przy zatrudnieniu, na które, osoba polecająca nie jest uprawniona do otrzymania bonusu finansowego.

  1. DANE OSOBOWE

 6.1. Podanie danych osobowych, wymienionych w § 4 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.

6.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

6.3. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Programu „Bonus za polecenie”, przez TalentSfera, z siedzibą w Warszawie,  ul. Jana Ostroroga 29/67, 01-163 Warszawa, wpisana do CEIDG,  NIP: 7382039044. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skorzystać z praw określonych w art. 15 do 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 6.5. Dane osobowe pozyskane w czasie trwania Programu przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od daty ich pozyskania przez TalentSferę.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin Programu Poleceń wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia Programu.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny.

8.3 Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu Poleceń oraz powstałe na podstawie niniejszego regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!