PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRZEWIDZIANYCH
TRUDNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI SZKOLEŃ
Poniższa procedura ustala zasady postępowania w  TalentSfera Ewelina Grajnert w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności w trakcie realizacji
szkoleń, wynikających z:
1. Nieobecności osoby prowadzącej szkolenie:
a) Osoba prowadząca szkolenie zobowiązana jest do poinformowania kierownika
organizacyjnego o swojej nieobecności;
b) Kierownik organizacyjny poszukuje osoby na zastępstwo za prowadzącego
szkolenie;
c) Jeżeli nie ma możliwości wyznaczenia zastępstwa, a jednocześnie odbywa się
szkolenie dla innej grupy z tego samego zakresu tematycznego, to jeśli jest to
możliwe oraz wszyscy uczestnicy obu grup wyrażają na to zgodę, następuje
połączenie obu grup;
d) Jeżeli nie istnieje możliwość połączenia grup, to kierownik organizacyjny informuje
uczestników mailowo, telefonicznie albo osobiście o odwołaniu zajęć z minimum 1
dniowym wyprzedzeniem;
e) W przypadku odwołania szkolenia zostaje wyznaczony nowy termin.
2. Niedostępności miejsca realizacji szkolenia:
a) Wyznaczona zostaje inna sala szkoleniowa. Każdy uczestnik zostaje
poinformowany o zmianie telefonicznie, mailowo albo osobiście;
b) W przypadku braku zastępczej sali, szkolenie zostaje odwołane. Kierownik
organizacyjny informuje uczestników o zaistniałej sytuacji telefonicznie, mailowo
albo osobiście z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem;
c) W przypadku odwołania szkolenia zostaje wyznaczony nowy termin.
3. Konfliktu pomiędzy uczestnikami, który doprowadził do otwartego sporu i opuszczenia
Sali szkoleniowej przez część uczestników:
a) Prowadzący szkolenie sporządza pisemny raport z dokładnym opisem zdarzenia,
który przekazuje kierownikowi organizacyjnemu;
b) Jeżeli grupa uczestników opisana w raporcie straci znaczącą część zajęć, może na
podstawie pisemnej prośby domagać się dokończenia zajęć w innym terminie, o ile
powód ich przerwania jest podstawny i uzasadniony;
c) Kierownik organizacyjny ustala termin i miejsce przeprowadzenia przerwanych
zajęć programowych po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą i prowadzącym
szkolenie.

4. Przeprowadzenie szkolenia w warunkach, które były rażąco niezgodne z wcześniejszymi
ustaleniami:
W przypadku, gdy zleceniobiorca organizujący szkolenie nie spełni ustalonych z kierownikiem organizacyjnym
warunków związanych z przygotowaniem Sali szkoleniowej:
a) Zostanie wezwany do natychmiastowego wyznaczenia nowej Sali szkoleniowej
spełniającej ustalone wymogi;
b) W przypadku nie spełnienia ustalonych wymogów  TaletSfera będzie zmuszona do zerwania zawartej umowy i nie
ponosi odpowiedzialności finansowej za niespełnienie warunków umowy.
5. Nieszczęśliwego wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczestnika szkolenia:
a) W przypadku nieszczęśliwego wypadku prowadzący szkolenie natychmiast wzywa
pogotowie oraz informuje o zaistniałej sytuacji koordynatora organizacyjnego lub
innego pracownika Instytutu zaangażowanego w realizację szkolenia;
b) Każdy z pracowników kadry szkolącej posiada odpowiednie przeszkolenie z zakresu
BHP.

error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!