• Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
 • W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS
  • szkolenia i kursy (zarówno otwarte dla pojedynczych pracowników, jak i szkolenia zamknięte -szkolenia dedykowane dla konkretnego działu)
  • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 • W 2021 roku pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w ramach 8 priorytetów KFS, które mają na celu: 

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozpowszechnianiu się choroby COVID – 19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/ osób chorych/ niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID – 19 lub osobami z ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie              zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości
  8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 • Zazwyczaj nabory na dofinansowanie do szkoleń odbywają się w II lub III turach
  • I tura – styczeń-luty
  • II tura – czerwic (nabór uzupełniający)
  • III tura – koniec roku (środki niewykorzystane, nierozliczone, które zostały powiatom po rozliczeniu I tury)
 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat SUS 2.0, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
 • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia RIS,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
 • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.
 • doświadczeni konsultanci pomogą w skutecznym opisie wniosków o dofinansowanie na szkolenia miękkie 
error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!